صفحه اصلی | آثار چاپ شده | نمایشگاه ها | درباره نویسنده و شاعر | ارتباط با ما

باورها
هربار که به باورهایی شک می‌کنم، دریچه‌ای گشوده می‌شود، در افکارم، تا واقعیت‌های بیشتری را از آن بیرون بکشم، و احساس کنم که وجود دارم. من آمده‌ام که تغییر کنم، که تنها با تغییر درختان شکوفه می‌کنند، شکوفه‌ها به بار می‌نشینند.